WHEN YOU ARE MY HOME

KHI CON LA NHA

导演 Ngoc Dang VU

VIETNAM MEDIA CORP. / BHD CO, LTD - 作为 SALES All rights / DISTR Theatrical, TV, DVD-video, VOD, Airline, World

家庭片 - Completed 2017


  • 出品年份
  • 2017
  • 类型
  • 家庭片, 剧情片, 喜剧片
  • 国家
  • 越南
  • 语言
  • 越南语, 英语
  • 持续时长
  • 86 mn
  • 导演
  • Ngoc Dang VU
  • 制片人
  • Manh hai LUONG (Song Ngư Films)
发行国家
发行时间
发行商
版权
本土名称
公司 国家 角色