TRIPLE TROUBLE

CHUYỆN BA CÔ NÀNG

导演 Vo Tan BINH

CJ ENTERTAINMENT / CJ ENM CORPORATION - 作为 SALES All rights, World / FIN

喜剧片 - Post-Production 2015


  • 出品年份
  • 2015
  • 类型
  • 喜剧片, 动作片/冒险片, 浪漫片
  • 国家
  • 越南
  • 语言
  • 越南语
  • 费用
  • 0.6 - 1 M$
  • 导演
  • Vo Tan BINH
发行国家
发行时间
发行商
版权
本土名称
公司 国家 角色