MAMA PINGPONG SOCIAL CLUB

导演 Shiang An CHUANG

FLASH FORWARD ENTERTAINMENT - 作为 SALES All rights, World / PROD

剧情片 - Completed 2018


电影节
& 成就

Berlin European Film Market (EFM) 2018
  • 出品年份
  • 2018
  • 类型
  • 剧情片, 幻想片
  • 国家
  • 中国台湾
  • 语言
  • 普通话
  • 持续时长
  • 30 mn
  • 导演
  • Shiang An CHUANG
  • 制片人
  • Patrick mao HUANG (FLASH FORWARD ENTERTAINMENT)
发行国家
发行时间
发行商
版权
本土名称
公司 国家 角色