DON'T BURN

导演 Minh DANG NHAT

VIETNAM MEDIA CORP. / BHD CO, LTD - 作为 SALES All rights, World

剧情片 - Completed 2009


  • 出品年份
  • 2009
  • 类型
  • 剧情片
  • 国家
  • 越南
  • 语言
  • 越南语, 英语
  • 费用
  • 0 - 0.3 M$
  • 持续时长
  • 90 mn
  • 导演
  • Minh DANG NHAT
  • 作者
  • Minh DANG NHAT
  • 制片人
  • Ngat NGUYEN HONG (Cinemas Association )
发行国家
发行时间
发行商
版权
本土名称
公司 国家 角色