ALIYUSHKA

By Adilkhan YERZHANOV

KAZAKHFILM JSC - as PROD

unknown - Pre-Production 2015

Aliyushka, 14 ans,

  • Year of production
  • 2015
  • Genres
  • unknown
  • Countries
  • NETHERLANDS, FRANCE, KAZAKHSTAN
  • Languages
  • KAZAKH, RUSSIAN
  • Duration
  • 90 mn
  • Director(s)
  • Adilkhan YERZHANOV
  • Producer(s)
  • Denis VASLIN (Volya Films), Olga KHLASHEVA (Kazakhfilm)