THROUGH THE EYES OF THE PHOTOGRAPHER

OČAMI FOTOGRAFKY

导演 Matej MINÁČ

SLOVAK FILM INSTITUTE - 作为 PROMO

传记片 - Completed 2015


  • 出品年份
  • 2015
  • 类型
  • 传记片, 纪录片, 犹太人
  • 国家
  • 斯洛伐克, 捷克共和国
  • 语言
  • 捷克语, 斯洛伐克语, 英语
  • 持续时长
  • 82 mn
  • 导演
  • Matej MINÁČ
  • 作者
  • Matej MINÁČ
  • 制片人
  • Patrik PAŠŠ (TRIGON PRODUCTION S.R.O.), Matej MINÁČ (W.I.P.)
发行国家
发行时间
发行商
版权
本土名称
公司 国家 角色