WELCOME HOME

歡迎來我家

导演 Chia Chun HUANG

MM SQUARE FILM CO. LTD. - 作为 SALES

纪录片 - Completed 2017


电影节
& 成就

Hong Kong Asian Film Festival 2017
  • 出品年份
  • 2017
  • 类型
  • 纪录片, Social issues, 儿童片
  • 国家
  • 中国台湾
  • 语言
  • MANDARIN (TRADITIONAL)
  • 持续时长
  • 82 mn
  • 导演
  • Chia Chun HUANG
  • 制片人
  • Derrick HUANG (O Turn Films), Chia huang HUANG (O Turn Films)
发行国家
发行时间
发行商
版权
本土名称
公司 国家 角色