HAFNARFJORDUR 15:51

Halldon GUDJONSSON

Sales Manager

HAFNARFJORDUR, ICELAND