HAFNARFJORDUR 19:22

Halldon GUDJONSSON

Sales Manager

HAFNARFJORDUR, ICELAND