HAFNARFJORDUR 00:47

Halldon GUDJONSSON

Sales Manager

HAFNARFJORDUR, ICELAND